už od roku 1991

Chránime

našu prírodu pre budúce generácie

Pomôžeme Vám v oblasti nakladania s odpadmi a pri riešení enviromentálnych problémov.

Chránime našu prírodu
pre budúce generácie

0
m³ dekontaminovanej zeminy
0
ks zneškodnených PCB kondenzátorov

Zameranie
spoločnosti

1. Technické riešenie existujúcich ekologických problémov (staré ekologické záťaže, havarijné situácie)

2. Koncepčné práce v oblasti vypracovávania programov odpadového hospodárstva, ekologických auditov, environmentálneho manažmentu

3. Výskumná a vývojová činnost, medzinárodná spolupráca

DEKONTA a jej história

Vznik a história

Firma DEKONTA s.r.o. bola založená v júli 1995 ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Jej zakladatelia sa od roku 1991 do roku 1995 , podielali na realizácii najväčších dekontaminačných projektoch ropného znečistenia zemín v SR na lokalitách Lešť a Sliač. V oblasti nakladania s odpadmi boli činní predovšetkým v zbere a zneškodňovaní opotrebovaných ropných olejov (ORO) a odpadov s obsahom polychlorovaných bifenylov (PCB). Táto činnosť sa stala neskôr základným predmetom činnosti Dekonta s.r.o.

V spolupráci s českou firmou Enviro Technology Today s.r.o. uviedla v roku 1997 DEKONTA s.r.o. do prevádzky progresívne technológie Sodíkovú metódu a Termickú desorbčnú jednotku (TDU) určené na odstraňovanie PCB z olejov elektrických zariadení a stala sa lídrom na trhu v sektore zneškodňovania odpadov s obsahom PCB.

V rokoch 2001 a 2002 podporila DEKONTA s.r.o. vývoj technológie Blowdec (Ocenené cenou Ministerstva ŽP SR v roku 2002, autor Ing. Ivan Maďar) a postavila vo svojej prevádzke v Kuchyni funkčné zariadenie Blowdec 45, ktoré dodnes úspešne pracuje na recyklácii odpadových olejov a plastov, z ktorých vyrába certifikované produkty – vykurovací olej a oleje pre stratové mazanie.

V rokoch 2002 – 2004 bola DEKONTA s.r.o. členom riešiteľského tímu pre projekt „Počiatočná pomoc Slovenskej republike pri plnení záväzkov vyplývajúcich so Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach (POPs), GEF, UNDP a „Prieskum miest výskytu perzistentných organických látok – PCB , GEF, UNDP.
Dekonta s.r.o.,pri riešení enviromentálnych problémov,nakladania s odpadmi

na trhu už viac než

30 rokov

DEKONTA s.r.o. sa stala v segmente zneškodňovania POPs látok významným a spoľahlivým partnerom pre Ministerstvo ŽP SR, čo sa premietlo do spolupráce so štátnymi inštitúciami na projektoch:

Inštitucionálne posilnenie v oblasti manažmentu kontaminovaných zariadení s obsahom PCB v Slovenskej republike (plnenie smernice Rady 96/59 ES), Projekt UIBF, 2006

Zabezpečenie plnenia informačných tokov o kvalite vôd vodných plôch Slovenska a softvérové posilnenie databázového systému vôd vhodných na kúpanie, CFKJ, 2007

Návrh technológií pre environmentálne vhodné zneškodnenie POPs odpadov a zmesí, Záverečná štúdia projektu Kód ITMS:24140110267, 2015 Slovenská agentúra pre ŽP

Posilnenie kapacít pre implementáciu Smernice 76/464/EHS (o vodách) v regióne Vojvodina -Srbsko, SAMRS, 2009

Okrem uvedených prác zameraných na špecifickú skupinu POPs látok sa DEKONTA s.r.o. venovala aj vlastnému vývoju nových technológií vhodných na dekontamináciu horninového prostredia a podzemných vôd:

Aplikovaný výskum a overenie technológií katalytickej dehalogenácie kontaminovaných vôd z priemyselných ekologických záťaží na reaktívnych bariérach, Operačný Program Výskum a vývoj, ITMS 26240220078, 2012 – 2015 (partnermi projektu boli Výskumný ústav vodného hospodárstva – VÚVH a Ústav anorganickej chémie SAV)

Prevádzka a technológie

Dekonta s.r.o.,pri riešení enviromentálnych problémov,nakladania s odpadmi

Enviromentálna politika

Uvedomujeme so zodpovednosť voči životnému prostrediu, preto sa riadime nasledovnými princípmi:

Spoločnosť DEKONTA s.r.o. podnikajúca v oblasti nakladania s odpadmi si je vedomá možných vplyvov svojich aktivít na životné prostredie a preto ochranu životného prostredia zaraďuje medzi hlavné priority spoločnosti. Zaviedli sme v našej spoločnosti systém environmentálneho manažérstva, ktorý budeme neustále zlepšovať.
Politika systému environmentálneho manažérstva je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti DEKONTA s.r.o.

Naši zákazníci