TECHNOLÓGIE


# Zneškodňovanie odpadov s obsahom PCB a PCT
# ETT Proces

V r. 1996 spoločnosť Dekonta s.r.o. Bratislava nadviazala spoluprácu s firmou Enviro Technology Today s.r.o. Praha, s ktorou vytvorila v r. 1997 dcérsku firmu Enviro - Dekonta s.r.o.  Bratislava s hlavným predmetom činnosti je zneškodňovanie odpadov s obsahom PCB v prevádzke  vlastného objektu na Záhorí.

Spoločnosť vlastní technológiu chemického rozkladu PCB kovovým sodíkom, tzv. "sodíkový proces", vyvinutý v spolupráci s Československou akadémiou vied. Proces je vhodný pre odstránenie PCB v minerálnych olejoch, alifatických alebo aromatických uhľovodíkoch  s bodom varu nad 30°C.

Možnosti nasadenia uvedenej technológie na zneškodnenie odpadov:

06 13 02        Použité aktívne uhlie (okrem 06 07 02)
13 01 01        Hydraulické oleje obsahujúce PCB
13 03 01        Izolačné oleje obsahujúce PCB
13 01 09        Dielce obsahujúce PCB
16 02 09        Transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB
16 02 10        Vyradené zariadenia obsahujúce alebo znečistené PCB, iné ako
                        uvedené v 16 02 09
16 02 11        Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky       
                        HCFC, HFC
16 03 03        Anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky
16 03 05        Organické odpady obsahujúce nebezpečné látky
17 05 03        Zemina a kamenivo obsahujúce znečistené látky
17 05 05        Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky
17 09 02        Odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB
19 13 01        Tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky
20 01 23        Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

Výhody ponúkaného riešenia:

  • realizácia konečného spracovania odpadov na Slovensku
  • cenovo výhodné a bezproblémové pre podniky a organizácie
  • použitie vysokoúčinných ekologicky neškodných chemických technológií

ETT PROCES

Proces ETT je riešený ako integrálna súčasť dvoch základných modelov - "Sodíkovej technológie" a "Termálnej desorpčnej jednotky" (TDU), čo je doplňujúce zariadenie pre úpravu odpadov pred vstupom do spracovateľských modulov na kvapalné odpady.V module TDU dochádza k desorpcii všetkých prchavých látok v inertnej atmosfére, ktoré po kondenzácii sú spracované spolu s ostatnými kvapalnými odpadmi.
Centrálnym modulom procesu ETT je zariadenie "Sodíkovej technológie", v ktorom dochádza k chemickej redukcii PCB disperziou kovového sodíka v kvapalnom prostredí. Postup umožňuje spracovať širokú škálu kvapalných odpadov, napr. transformátorové, kondenzátorové, hydraulické a teplonosné oleje obsahujúce PCB, dioxiny či iné halogenové uhlovodíky.
[späť]