ZAMERANIE SPOLOČNOSTI


Spoločnosť DEKONTA s.r.o. podniká v oblasti nakladania s odpadmi a pri riešení enviromentálnych problémov, čo predstavuje najmä tieto aktivity:

1. Technické riešenie existujúcich ekologických problémov (staré ekologické záťaže, havarijné situácie)
 • zneškodňovanie odpadov s obsahom PCB,
 • dekontaminácia pôdy a vody na mieste, alebo po transporte v špeciálnychzariadeniach,
 • hydrogeologické a technické opatrenia na zabránenie šírenia znečistenia do okolia,
 • zhromažďovanie, triedenie, recyklácia textilných odpadov,
 • zneškodňovanie ďalších zvláštnych a nebezpečných odpadov,
 • regenerácia aktívneho uhlia a sorbentov znečistených organickými škodlivinami.
2. Koncepčné práce v oblasti vypracovávania programov odpadového hospodárstva, ekologických auditov, enviromentálneho manažmentu
 • enviromentálny audit na úrovni legislatívy EU zameraný na získanie certifikátov platných v krajinách EU - podklady pre ISO 14 000 a pod.,
 • zjednodušený enviromentálny audit na kvantifikáciu ekologického zadĺženia vybranej hospodárskej jednotky,
 • zastupovanie klienta v ekologických otázkach pri jednaní so štátnou správou a v sporoch.
3. Obchodná činnosť
 • import technológií na riešenie ekologických problémov,
 • nákup a predaj rudných a nerudných nerastných surovín,
 • služby spojené s prevádzkou distribučného skladového areálu na križovatkeeurópskej železničnej siete v Leopoldove.

[späť]